İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İnsan; her işimizin, kararımızın ve davranışımızın odağında. Bu nedenle çalışanlarımızı ve toplumu her zaman ön planda tutuyoruz. Değerlerimizin olduğu gibi, insan kaynakları politikamızın temelini de insan oluşturur.

İnsan kaynakları misyonumuz; şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda insan kaynakları stratejileri geliştirmek, çalışan verimliliğini artırarak nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak şirketimizin büyümesine katkıda bulunmak ve tüm operasyonlarımızda insan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir.

İnsan kaynakları stratejimiz ise, şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu ve bağlılığı yüksek, eğitimli bir insan gücü oluşturmaktır. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini yönetim biçimimize yansıtır, bunları vazgeçilmezlerimiz olarak görürüz.

Markalarımızla ve geçmişimizle gurur duyarız. Karşımıza çıkan zorluklara olumlu bakış açısıyla ve “başarabiliriz” diyerek yaklaşırız. Doğruluğa, şeffaflığa ve profesyonelliğe değer veririz. İleri görüşlülük, yenilikçilik ve sürekli gelişim kültürünü teşvik ederiz. Yetki ve sorumluluk sahibiyiz. Başarmak için birlikte çalışırız. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevremize olumlu katkıda bulunuruz.

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime önem verir insana yatırım yapmaktan kaçınmayız.

 • Geleceğinizi Beraber Şekillendiriyoruz

  Çalışan kıdem ortalamasının 11 yıl, çalışan memnuniyet oranının %70’lerde seyrettiği bir şirket olarak, insan kaynakları uygulamaları anlamında kendimizi sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz.

   

  Çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak ve şirketimize yeni katılacak yeteneklerin beklentilerini karşılamak amacıyla düzenli olarak Çalışan Bağlılık Anketi yaparak sonuçlarını hayata geçiriyoruz. Bu şekilde çalışanların beklentilerine hızlı ve etkili bir şekilde cevap verebiliyoruz. Ayrıca bu anket sayesinde çalışanlar yönetim sürecinin de bir parçası haline geliyorlar.

 • Yetenekleri Birlikte Geliştiriyoruz

  Sektörünün lideri şirketimizi geleceğe taşıyacak tüm çalışanlarımızın dünyaya farklı gözlüklerle bakabilen, görülmeyeni gören, düşünülmeyeni düşünen bir vizyonda olması beklenir. Çalışanlarımızın her birini geleceğin potansiyel yöneticileri olarak görerek, eğitimlerini bu çerçevede şekillendiriyoruz.

   

  Bizim için potansiyel birer üst seviye yönetici olan tüm orta seviye yöneticilerimizi üst yönetim kadrolarına hazırlamak adına, yönetsel yetkinliklerini keşfedecekleri Gelişim Merkezi projesini geliştirdik. Gelişim Merkezi ile çalışanlarımıza ayna tutuyor, bu şekilde onlarla beraber sektör lideri bir şirket olarak hem yön verici, hem de yenilikçi bir yol çiziyoruz.

   

  Yeni neslin talep, ihtiyaç ve beklentilerini özgürce ortaya koymalarını sağlayan Destek ve İletişim Geliştirme Projesi ile şirketimizdeki müdürler, astları tarafından yönetsel anlamda değerlendiriliyor. Şirketi geleceğe taşıyacak çalışanların ast-üst ilişkisini zedelemeden birbirleriyle düşüncelerini paylaşmalarına ortam sağlayan, Türkiye genelinde çok az şirkette uygulanan bu süreçte yönetim ekibi, değerlendirmeler sonrasında birebir koçluk alıp farklı profilleri yönetmenin inceliklerini öğreniyorlar.  

   

  Türkiye’de yine sayılı şirkette uygulanan ve üst yönetimin şirketin genç beyinleriyle biraraya gelerek fikir değiş tokuşu yaptıkları bir tersine mentorlük programı olan Sen Olsam programımız ile bilineni ters yüz ediyoruz. Alışılagelmişin tam tersine bu kez Anadolu Efesli üç genç, bir lidere akıl hocalığı yapıyor.

   

  Yetenek uygulamalarımızdan Özel Harman’da ise yöneticilerimizin yıllara dayalı birikim ve tecrübelerini kurumdaki gençler ile paylaşmasına dayalı bir mentorlük sistemini hayata geçiriyoruz. Bu uygulamanın amacı şirketin geleceğinin emanet edileceği çalışanların performansını yükseltmek, liderlik becerilerini geliştirmek ve kişisel gelişim sürecini hızlandırmak.

   

  Odağında kişiye özel yönetim yaklaşım ve yatırımının yer aldığı bu çalışmalar, Anadolu Efes’i geleceğe ve yeni nesil çalışanlara hazırlamada önemli yer tutuyor.

 • Anadolu Efes KVK İşlenmesi Politikası

   

  1.Amaç ve Kapsam

   

  Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi (“Efes” veya “Şirket”), kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuat ile uyumlu davranmak için azami gayreti göstermektedir.

   

  Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde, Efes tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler açıklanmaktadır.

   

  Politika ile, Efes’in “şirket faaliyetlerinin şeffalık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Efes veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve Efes tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

   

  Politika, Efes tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yönelik olmakla birlikte, Efes çalışanlarının kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hususlar “Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” içerisinde ayrıca düzenlenmektedir.

   

  2.Politika Esasları

   

  2.1.Genel Esaslar

   

  Politika, kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olacak biçimde Efes internet sitesinde (http://www.anadoluefes.com.tr ) yayınlanır. Mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, Politika’da yapılacak değişiklikler, veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağlayabileceği biçimde erişime açılacaktır.

   

  Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin  yürürlükte bulunan mevzuat ile ile işbu Politika arasında çelişki bulunması halinde, Efes yürürlükte bulunan mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

   

  2.2.Politika Kapsamındaki Kişi Grupları

   

  Politika kapsamında olan ve Efes tarafından kişisel verileri işlenen veri sahibi grupları aşağıdaki gibidir:

   

  • Çalışan Adayları
  • ile hizmet akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere Efes değerlendirmesine alınan kişiler.

   

  • İş Ortakları Yetkilieri, Çalışanları
  • ’in ticari ilişki içinde olduğu kuruluşların gerçek kişi yetkilileri, hissedarları, çalışanları.

   

  • Şirket Ziyaretçileri
  • binalarını veya Efes tarafından işletilen internet sitelerini ziyaret eden gerçek kişiler.

   

  • Diğer Gerçek Kişiler

  Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında olmayan tüm gerçek kişiler.

   

  3.Kişisel Veri Sahiplerinin Taleplerinin Sonuçlandırılması

   

  Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini Şirketimize yazılı olarak iletmeleri durumunda, Efes veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir.

   

  • Efes, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirketimiz ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

   

  Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Efes tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

   

  3.1.Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

   

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirsiniz:

   

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

  3.2.Mevzuat Gereği Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları Dışında Kalan Haller

   

  KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

   

  1. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

   

  KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

   

  1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
  2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
  3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
  4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

   

  4.Kişisel Verilerin Güvenliğinin Ve Gizliliğinin Sağlanması

   

  • Efes tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

   

  Bu kapsamda Efes tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

   

  1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Efes Tarafından Alınan İdari Tedbirler

   

  • Efes, kişisel verilerin korunması hukukuna ilişkin olarak çalışanlarını eğitmekte ve bilinçlendirilmelerini sağlanır.
  • Kişisel verilerin aktarıma konu olduğu durumlarda, Efes tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş olan sözleşmelere, kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini sağlamaya yönelik yükümlülükleri yerine getireceğine ilişkin kayıtlar eklenmesini temin edilir.
  • Efes tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri detaylı olarak incelenmekte, bu kapsamda, KVK Kanunu’nda öngörülen kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için atılması gereken adımlar tespit edilir.
  • Efes, KVK Kanunu’na uyumun sağlanması için yerine getirilmesi gereken uygulamaları tespit ederek, bu uygulamaları iç politikalar ile düzenlenir.

   

  1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Efes Tarafından Alınan Teknik Tedbirler
  • Efes tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak, teknolojinin imkân verdiği ölçüde teknik önlemler alınmakta ve alınan önlemler gelişmelere paralel olarak güncellenmekte ve iyileştirilir.
  • Teknik konularda, uzman personel istihdam edilir.
  • Alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik düzenli aralıklarla denetim yapılır.
  • Güvenliği temin edecek yazılım ve sistemler kurulur.
  • Efes bünyesinde işlenmekte olan kişisel verilere erişim yetkisi, belirlenen işleme amacı doğrultusunda ilgili çalışanlar ile sınırlandırılır.

   

  1. Efes Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Denetim Faaliyetleri Yürütülmesi
   • tarafından, kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması kapsamında alınan teknik ve idari tedbirlerin işleyişi denetlenmekte ve işleyişin devamını sağlayacak uygulamalar yürütülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları, Efes bünyesinde ilgili departmana raporlanmaktadır. Denetim sonuçları doğrultusunda verilerin korunmasına ilişkin alınan tedbirlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetler yürütülür

   

  1. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler
  2. Efes tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit kaybedilmeksizin durum KVK Kurulu’na ve ilgili veri sahiplerine bildirilecektir.

   

  5.Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesinden Sorumlu Birimin Tespiti

   

  • tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan “Kişisel Verilerin Korunması Birimi” kurulmuştur. Kişisel Verilerin Korunması Birimi, Efes birimleri arasında birlik sağlanması, yürütülen faaliyetlerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğunun temini için kurulan sistemlerin yürütülmesi ve iyileştirilmesinden sorumludur.

   

  Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Birimi’nin temel görevleri aşağıda belirtilmektedir:

   

  • Çalışan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
  • Çalışan kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede Şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,
  • KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirket içinde ve işbirliği içerisinde olunan kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,
  • Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini sunmak,
  • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler tasarlamak ve icra edilmesini sağlamak,
  • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
  • Kişisel veri sahiplerinin; Şirket’in kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek,
  • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikalardaki değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
  • Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek; bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket operasyonlarında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,
  • KVK Kurulu ve KVK Kurumu ile olan ilişkileri yönetmek,
  • Şirket yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

   

  6.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Veri İşleme Faaliyetine Konu Olan Kişisel Veri Grupları

   

  6.1.Kişisel Veri Kategorileri

   

  Efes tarafından, aşağıda belirtilen gruplardaki kişisel verileri kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir.

   

  KİŞİSEL VERİ

  KATEGORİLERİ

  AÇIKLAMA

  Kimlik Bilgisi

  Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu kişisel verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler.

  İletişim Bilgisi

  İletişim bilgileri; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi kişisel veriler.

  Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

  Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.

  İşlem Güvenliği Bilgisi

  Efes’in ticari faaliyetlerini yürütürken gerek veri sahibinin gerekse de Şirket’in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması için işlenen kişisel veriler.

  Risk Yönetimi Bilgisi

  Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş  hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurulına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler.

  Finansal Bilgi

  Efes ile veri sahibi arasındaki hukuki ilişki kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi kişisel veriler.

  Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

  Efes’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülüklerin ve Efes politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.

  Denetim ve Teftiş Bilgisi

  Efes’in kanuni yükümlülükleri ve Şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

  KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örneğin; kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler gibi)

  Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi

  Efes’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

  İtibar Yönetimi Bilgisi

  Kişiyle ilişkilendirilen ve Efes’in ticari itibarını korumak maksatlı toplanan kişisel veriler (örneğin; Efes ile ilgili yapılan paylaşımlar)

   

   

  6.2.Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları

   

  Kişisel verileri, veri işleme şarlarına ve ilkelerine uygun olarakaşağıda sıralanan amaçlarla Efes tarafından işlenmektedir. Aşağıda yer alan amaçların varlığı, her kişisel veri sahibi özelinde değişiklik gösterebilmektedir.

   

  Elde edilen kişisel veriler, Efes tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmektedir:

   

  • İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
  • Hukuk İşlerinin Takibi
  • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
  • Grup Şirketleri BT ve Operasyonel Denetim Çalışmaları
  • Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
  • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel  Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
  • Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
  • Etkinlik Yönetimi
  • Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası
  • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
  • Çalışanlara Yönelik Kurumsal İletişim ve/veya Çalışanların Katılım Sağladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve/veya Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
  • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
  • Şikayet Yönetimi
  • Araştırma
  • Ürün ve Hizmetlerin Satış ve Pazarlaması İçin Pazar Araştırması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
  • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması
  • Çalışanların Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
  • İletişimin Yönetimi
  • Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi
  • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası
  • Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
  • Şirketin Sunduğu Ürün ve/veya Hizmetlere Bağlılık Oluşturulması ve/veya Arttırılması Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
  • Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
  • İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası
  • Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
  • Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi ve/veya Denetimi
  • Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması
  • Şirketin Üretim ve/veya Operasyonel Risk Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
  • Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
  • Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
  • Şirket İçi Oryantasyon Aktivitelerinin Planlanması ve İcrası
  • Üretim ve/veya Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
  • Şirket Dışı Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
  • Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

   

   

  6.3.Paylaşılan Taraf Kategorileri

   

  Efes, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelere ve özellikle, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin (Bkz. Bölüm 5.2.) kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir:

  • Anadolu Grubu Topluluğu Şirketlerine,
  • Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş.’ye
  • Efes tedarikçilerine,
  • Efes iştiraklerine,
  • Efes iş ortaklarına,
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yetkili özel hukuk kişilerine,
  • Veri aktarım şartlarına uygun olarak, diğer üçüncü kişilere.

   

  Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve olası veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

   

   

  VERİ AKTARIMI YAPILABİLECEK KİŞİLER

   

  TANIMI

  VERİ AKTARIM AMACI

  İş Ortağı

  Efes’in, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar

   

  İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak

   

  Tedarikçi

  Efes’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Efes’in emir ve talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Efes’e hizmet sunan taraflar

   

  Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak

   

  İştirakler

  Şirket’in hissedarı olduğu şirketler

   

  Şirket’in iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak 

   

  Anadolu Grubu Topluluğu Şirketleri

  Anadolu Grubu Topluluğu’nu oluşturan tüm şirketler 

   

  Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin planlanması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi ile denetim gibi amaçlarla sınırlı olarak

   

  Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

  İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

   

  Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

  İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

  İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

   

  7.Tanımlar

   

  Politika’da kullanılan terimlere ait tanımlar aşağıda yer almaktadır:

   

  Açık Rıza

  :

   

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

   

   

  Anonim Hale Getirme

   

  :

   

  Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

   

  Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik

  :

   

  20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sğlanması Hakkında Yönetmelik

   

  Kişisel Sağlık Verisi

  :

   

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi.

   

   

  Kişisel Veri

   

  :

   

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

   

  Kişisel Veri Sahibi

  :

   

  Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; Müşteriler ve çalışanlar.

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesi

  :

  Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

   

  KVK Kanunu

  :

   

  7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

   

  KVK Kurulu

  :

   

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu

   

  KVK Kurumu

  :

   

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu

   

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

   

  :

   

  Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

   

  Politika

  :

   

  Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi Kişisel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

   

  EfesŞirket

  :

  Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi

  Efes İş Ortakları

  :

   

  Efes’in ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

   

  Efes Tedarikçileri

  :

   

  Sözleşme temelli olarak Efes’e hizmet sunan taraflar.

   

  Anadolu Grubu Şirketleri/

  Grup Şirketleri

  :

   

  AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.bünyesine dahil şirketler.

   

  Türk Ceza Kanunu

  :

  12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.

  Veri İşleyen

  :

   

  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

   

  Veri Sorumlusu

  :

  Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Haklarınız

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği veri sorumlusuna aşağıdaki konularda başvuru hakkınız bulunmaktadır:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verileriniz aktarıldı ise aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verileriniz aktarıldı ise aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğradıysanız zararın giderilmesini talep etme,

   

  Yukarıda belirtilen başvurularınızı aşağıda belirtildiği şekilde yapabilirsiniz:

   

  Başvuru Yöntemi

  Başvurunun Yapılacağı Adres

  Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

  Yazılı olarak

  Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

  Bahçelievler Mah. Ş. İbrahim Koparır Cad. No:4 Bahçelievler İstanbul

  • Adınız, soyadınız,
  • T.C. Kimlik numaranız/yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri adresiniz veya iş yeri adresiniz,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız
  • Talep konusu (yukarıda sayılan haklarınızdan hangisi/hangileri kapsamında başvuruda bulunduğunuz ve talebiniz ile ilgili detaylı açıklamalarınız)
  • Varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeler,
  • İmzanız.

  Güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanarak e-posta ile

  anadoluefes@anadoluefes.hs03.kep.tr

   

   

   

  • Adınız, soyadınız,
  • T.C. Kimlik numaranız/yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri adresiniz veya iş yeri adresiniz,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız
  • Talep konusu (yukarıda sayılan haklarınızdan hangisi/hangileri kapsamında başvuruda bulunduğunuz ve talebiniz ile ilgili detaylı açıklamalarınız)
  • Varsa konuya ilişkin bilgi ve belgeler.

   

  Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 • Anadolu Efes Akademi, Çalışanlarımızın Daima Yanında

  Artık günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay. Teknolojinin bize sağladığı imkânlarla çalışanlarımızın bireysel gelişimini de destekliyoruz. Bu bilinçle klasik sınıf eğitimlerinin yanı sıra, e-öğrenme modelleriyle çalışanlarımızın her zaman her yerden kolayca ulaşabilecekleri eğitimler sunuyoruz.

   

  Elektronik eğitim platformumuz Anadolu Efes Akademi üzerinden çalışanlarımıza, mesleki eğitimler haricinde hobilerine göre eğitimler de sunarak hayatlarının her alanında yanlarında oluyoruz. Çalışanlar Akademi’ye istedikleri her yerden ve her cihazdan 24 saat kolayca erişim sağlayıp, katalog üzerinden seçtikleri eğitimi alabiliyorlar.

 • Adil Bir Çalışma Ortamı Sağlıyoruz

  İnsan odaklı düşünmenin öncelikle adil olmaktan geçtiğine, şeffaf ve dürüst ilişki yönetimine inanırız.  

   

  Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizi yürütürken ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeyiz; çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyar, ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu çeşitliliği gelişim için bir araç olarak görürüz.

   

  Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır.

 • Anadolu Efes Türkiye’de Çalışma Hayatı

  İç İletişim

  Çalışanlarımızın şirketimizde yaşanan gelişmelerden zamanında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve departmanlar arası işbirliğini artırmak için iç iletişime büyük önem veriyoruz. İç iletişim dergisi, üç aylık bültenler, intranet portalı, gönüllü faaliyetleri, yıl içerisinde çalışanlarımızı yönetimimiz ile biraraya getirdiğimiz iç iletişim buluşmaları ve ünlü sohbetleri gibi faaliyetlerle, farklı hedef kitlelerdeki çalışanlarımız için yıl boyunca şirket içi bilgi akışı sağlıyoruz.

   

  Anadolu Efes Kalite Çemberleri

  Çalışanlarımızın işleri ile ilgili problemleri gönüllü olarak ele alıp çözdükleri Anadolu Efes Kalite Çemberi projesi ile Anadolu Efeslilere yaratıcı fikirlerin sunulduğu, tartışıldığı, serbest beyin fırtınalarının yapıldığı bir platform sağlanıyor, motivasyon ve kişisel gelişim destekleniyor. İş süreçleri ve şirket gelişimine paralel olarak, Anadolu Efes Kalite Çemberleri faaliyetleri, sorumluluk, kendini kanıtlama, yenilik ve yaratıcı düşünce gelişimi ile iş tatmini gibi çeşitli soyut faydalar da sağlıyor.

   

  We by Anadolu Efes

  Anadolu Efes Türkiye’nin eğlence portalı We aracılığı ile çalışanlarımızın sosyal hayatlarında da yer alarak, hayallerini gerçekleştirmelerine destek oluyoruz. Şehirde gerçekleşen tüm festivalleri, tiyatroları, sinemaları, konserleri, açılışları, sergileri ve daha birçok etkinliği duyuran, bunları yaparken de hediyeler, indirimler ve çok daha fazlasını çalışanlarımıza sunan We ile Anadolu Efeslilerin iş stresinden uzaklaşmalarını sağlıyoruz.

   

  Geniş Katılımlı Aktiviteler

  Farklı departmanlardaki ve farklı illerdeki çalışanlarımız için yıl boyunca geniş katılımlı aktiviteler düzenliyoruz. Bu aktiviteler ile çalışanlarımızın biraraya gelebilecekleri bir platform oluşturarak aralarındaki iletişim, işbirliği ve takım çalışmasını güçlendirmeyi ve ortak bir sinerji yaratarak birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz.

   

 • Ücret ve Yan Haklar Yönetimimiz

  Şirketimiz bünyesinde iş değerleme yapısı bulunmakta, bu sistemin kurgulanması ve yürütülmesinde uluslararası deneyim ve güvenilirliği bulunan Hay Group sistematiği kullanılmaktadır.

   

  Şirketimizi geleceğe taşıyabilecek yetkinliklere sahip insan gücünü Anadolu Efes Türkiye’ye kazandırmak için ücret ve bununla ilgili tüm argümanlar, günün piyasa şartları ile kıyaslanmakta ve şirket içine ve uygulamalarına adaptasyon çalışmaları yürütülmektedir. Bu amaçla şirketimizin bu gün itibarı ile sağladığı ücret dışı yan hakların önemli olanlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir.

   

  • Çalışan ve eşi için sağlık sigortası
  • Bireysel emeklilik sistemi
  • Satış primi ve yıl sonu başarı primi
  • Pozisyonların ihtiyaçlarına göre verilen araç, telefon, ferdi kaza ve hayat sigortası
  • Çeşitli sosyal yardım ödemeleri